กระทรวงแรงงานออกมาเปิดเผยว่า การระบาดของโควิด19 รอบสองในครั้งนี้ทางประกันสังคมยังคงมีเงินไว้พอเยียวยาและจ่ายชดเชยให้กับผู้ที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย อย่างแน่นอน

            ซึ่งเงื่อนไขการรับเยียวยานั้นก็มีอยู่หลายข้อด้วยกันคือ

  1. ต้องเป็นผู้ที่ส่งประกันสังคมหรือผู้ประกันตนอย่างน้อย 6ใน15เดิอน ถึงจะมีสิทธิขอรับการเยียวยากรณีที่ว่างงาน
  2. ลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก นายจ้างไม่ให้ทำงานเพราะเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือนายจ้างหยุดประกอบกิจการหรือปิดกิจการไปบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด19
  3. ลูกจ้างที่เข้าข่ายใน 2 ข้อนี้จะได้รับเงินสมทบเยียวยาเป็น 50% ของค่าจ้างรายวันฐานไม่เกิน 15,000 บาท และรวมกันไม่เกิน 90 วัน

โดยที่กฏกระทรวงดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 19 ธ.ค. 63 เป็นต้นไปและจะสามารถลงทะเบียนขอรับการเยียวยาได้ตั้งแต่ 4 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

วิธีขอรับการเยียวยาดังนี้

  1. ลูกจ้างผู้ประกันตนจะต้องกรอกแบบคำร้องขอรับผลประโยชน์ทดแทน สปส.2-01/7 แล้วนำส่งนายจ้างพร้อมกับสำเนาสมุดเงินฝาก
  2. นายจ้างจะต้องรวบรวมคำร้องจากลูกจ้าง และบันทึกข้อมูลในระบบ e-Service ที่เวปไซต์ประกันสังคมโดยที่ต้องบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม สปส.2-01/7 ที่ลูกจ้างส่งมาพร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองการสั่งหยุดงาน โดยเน้นกำชับที่ความถูกต้องของตัวเอกสารโดยเฉพาะเบอร์โทรติดต่อและเลขบัญชีเงินฝากของแต่ละธนาคาร
  3. นายจ้างรวบรวมแบบฟอร์ม สปส.2-01/7 จากลูกจ้างส้งไปรษณีย์ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ประกอบการ ภายใน 3 วันนับจากวันที่บันทึกข้อมูลบน e-Service
  4. หากข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง เงินชดเชยจะโอนเข้าบัญชีที่แจ้งภายใน 5 วันทำการและตัดรอบจ่ายทุกสิ้นเดือนถัดไป

หากทำตามทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องแล้วแต่ยังพบปัญหาเงินไม่เข้าสามารถโทรเข้าสายดาวนประกันสังคม 1506 เพื่อติดต่อแจ้งปัญหาได้

            อย่างในกรณีเกิดการระบาดในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร, สมุทรปราการ, กรุงเทพฯ มีผู้ประกันตนในระบบและมีสิทธิ์รับเงินเยียวยารวมแล้ว 5.7 ล้านคน เป็นวงเงิน 5,225 ล้านบาท

            ทางด้านนาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมคอยเฝ้าระวังติดตามสถาณการณ์การระบาด และรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้หาแนวทางการเยียวยา ช่วยเหลือทั้งนายจ้างและลูกจ้างในระบบประกันสังคมได้โดยไว และยังกล่าวอีกว่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ไวรัสโควิด19ระบาดในช่วงปี 63 ครั้งที่แล้วได้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยไปกว่า 950,000 คนเป็นวงเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งที่ใช้ไปครั้งที่แล้วยังเหลืออยู่จำนวนมาก จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในส่วนนี้ว่าทางประกันสังคมจะพร้อมดูแล

Share:

administrator